Shwmae, Su'mae?

Diweddariad:

 

Sut i ymuno

 

I wylio'r sgwrs, ewch at www.YouTube.com/SSiLanguages ar ôl 3 o'r gloch y bore ar y 15fed o Hydref. Bydd y Shwmaeathon yn digwydd yn fyw ar y sianel.

 

Yn y disgrifiad o dan y darllediad, bydd dolen i'w defnyddio i ymuno gyda'r Google Hangout.  Cliciwch yno i ddweud 'Shwmae!' wrtha i ac wrth y byd!

 

Sut i gyfrannu

 

Os wyt ti'n cymryd rhan, neu'n joio gwylio, plîs gyrrwch rhodd ariannol at www.MyDonate.BT.com/events/shwmaeathon 

 

Diolch yn fawr!

 

Cefnogwch Calon Tysul ar ddiwrnod Shwmae Su'mae eleni!

 

Iestyn ap Dafydd ydw i, a dwi'n un o ymddiriedolwyr Calon Tysul. Rydw i hefyd yn un o bencampwyr diwrnod Shwmae Su'mae eleni.

 

Er mwyn dathlu'r diwrnod, rydw i yn mynd i gynnal Shmaeathon 24 awr, i godi arian ar gyfer Calon Tysul.

 

Bydd y Shwmaeathon yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.YouTube.com/SSiLanguages a bydd dolen yno i chi allu cymryd rhan yn y sgwrs.

 

Byddaf yn dechrau am 3 yb ar y 15ed o Hydref, ac yn cael sgyrsiau Cymraeg diddorol (gobeithio!) gyda phobl o bedwar ban byd, gan ddechrau yn Seland Newydd ac Awstralia, a thrafaelu trwy Asia ac Ewrop i America.

 

 

Does dim rhyfedd y bydd hi'n cymryd 24 awr!

 

Byddaf yn trio gweud 'Shwmae!' wrth gymaint o bobl â phosib, yn fyw ar YouTube, o Galon Tysul ei hunan, felly dewch i weud "Shwmae" wrtha'i!

 

Mae Doodle Poll i gael sydd yn dangos pryd mae pobl â diddordeb siarad gyda fi. Does dim rhaid i chi fod ar y poll i gymryd rhan, ond byd hi'n helpu fi i weld bod y slots yn dechrau llenwi, ac yn helpu ti i ffindio lle sydd ddim mor brysur.  Mae'r pôl yma: https://doodle.com/poll/hx5sfzyecquzyci6

 

Ar yr un pryd, byddaf yn codi arian ar gyfer Calon Tysul, felly os gallwch chi, dewch i noddi fi, a gofynnwch i bobl eraill wneud hefyd. Mae ffurflenni ar gael yng Nghalon Tysul, ac mae modd i unrhywun noddi'r digwyddiad ar MyDonate.BT.com/events/shwmaeathon

 

Am ragor o wybodaeth cadwch lygad yma!

 

Update:

 

How to join in

 

To watch the conversation, go to www.YouTube.com/SSiLanguages after 3am on the 15h October. The Shwmaeathon will be happening live on the channel.

 

In the description under the broadcast , there will be a link which will allow you to join the Google Hangout. 

 

To use the Google Hangout you will need to be using Chrome or Internet Explorer as your browser, and have a google email account - ie gmail

 

How to donate

Whether you're taking part, or just enjoying watching, please send a contribution to www.MyDonate.BT.com/events/shwmaeathon

 

Diolch yn fawr!

 

Support Calon Tysul on Shwmae Su'mae day this year!

 

My name is Iestyn ap Dafydd, and I am one of the trystees for Calon Tysul. I am also one of the Shwmae Su'mae day champions this year.

 

To celebrate the day, I am going to hold a 24 hour Shwmaeathon to raise money for Calon Tysul.

 

The Shwmaeathon will be broadcast live on www.YouTube.com/SSiLanguages, and there will be a link there for you to be able to come and say Shwmae! to e

 

I will start at 3am on 15th October, and will be having interesting (I hope!) Welsh conversations with people from the four corners of the world, starting in New Zealand and Australia, and travelling through Asia and Europe to the Americas.

 

It's not surprising that it will take 24 hours!

 

I will be trying to say 'shwmae!' to as many people as possible live on You Tube from Calon Tysul itself, so please come and say Shwmae to me.

 

There's a Doodle Poll to show when people are interested in speaking with me. You don't have to be on the poll to take part, but it will help me to see that the slots are starting to fill, and will help you to find a slot which isn't too busy. The poll is here: https://doodle.com/poll/hx5sfzyecquzyci6

 

 

At the same time, I'll be raising money for Calon Tysul, so if you can come and sponsor me, and ask other people to do it as well. There are forms available in Calon Tysul, and anyone can sponsor the event through MyDonate.BT.com/events/shwmaeathon

 

 

For more information, watch this space!

 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2018