Plethu

Digwyddiad Nesaf 02/10/21 Next Event

Plethu Rhan IV - Plantos yn Pencader

Beth sy'n gwneud chi'n hapus? Beth sy'n cadw chi fynd mewn amser anodd? Beth yw'r golau ichi mewn amser tywyll?

 

Bu'r artist Meinir Mathias, y cerddor Meilyr Geraint, y ffotograffydd Lleucu Meinir a Megan Griffiths o Ffynnon yn cydweithio gyda degau o deuluoedd yn ardal Pencader dros wyliau'r haf yn creu murlun, caneuon a datblygu ffilm o'r gwaith ar y thema 'Golau yn y Tywyllwch'.

 

Bydd cyfle i weld y ffilm ar sgrîn fawr, clywed y caneuon a mwynhau'r murlun gorffenedig ddydd Sadwrn 2/10/21 mewn marquee tu'n ôl i'r Pafiliwn yn Pencader ger y parc chwarae.

 

Diolch i Canolfan Deulu Pencader, Pwyllgor PIDA, CAVS, Cyngor y Celfyddydau a Mali Evans am eu cefnogaeth.

 

 

Plethu Pt. IV - Plantos yn Pencader

What makes you happy? What keeps you going in a difficult time? What's the light for you in a dark time?

 

Artist Meinir Mathias, musician Meilyr Geraint, photographer Lleucu Meinir and Megan Griffiths of Ffynnon collaborated with tens of families in the Pencader area over the summer holidays to create a mural, songs and develop a film of the work on the theme 'Light in the Darkness'.

 

There will be a chance to see the film on a big screen, hear the songs and enjoy the finished mural on Saturday 2/10/21 in a marquee behind the Pavilion in Pencader, near the park

 

Thanks to Pencader Family Center, PIDA Committee, CAVS, Arts Council and Mali Evans for their support.

 

 

 

Lluniau Plethu In Pictures

<<SCROLL FOR ENGLISH>>

Ffilm Plethu - Pwll Nofio Calon Tysul, 03/07/21

Ydych chi erioed wedi bod i sinema mewn pwll nofio?!

 

Ydych chi erioed wedi ystyried sut ddaeth cymuned Llandysul at ei gilydd i adeiladu adnoddau hamdden yn y pentre’ nôl yn y 70au?

 

Ydych chi'n gwybod am yr heriau sydd wedi wynebu'r criwiau arwain ar hyd y blynyddoedd?

 

Pam bod ein hadnoddau hamdden - pyllau nofio a chanolfannau hamdden mor bwysig i drigolion Llandysul?

 

Fe fydd ffilm celf 'Plethu' yn ateb rhai o'r cwestiynau yma a llawer mwy mewn cyflwyniad ffilm, 10 munud cafodd ei greu gan gefnogwyr Calon Tysul gyda help artistiaid blaenllaw Cymru, Ed Holden (Mr Phormula) a Nico Dafydd.

 

Bydd prosiect 'Plethu' yn ddathliad creadigol o'r ffordd mae trigolion Llandysul yn ymateb mor bositif i heriau cymdeithasol yr ardal.

 

Byddwn ni'n dangos y ffilm yn ein pwll nofio ond fyddwch chi ddim yn mynd mewn i'r dŵr! Byddwch yn sefyll ar ochr y pwll gyda'r ffilm yn cael ei daflu ar sgrin ar ochr arall y pwll.

 

Fe fydd lle i 10 person wylio'r ffilm ar y tro felly ni wedi penodi sawl sesiwn i chi allu ddod i'w weld.

 

Byddwn yn sicrhau eich diogelwch rhag Covid-19 trwy ddilyn protocolau megis diheintio dwylo, gwirio tymheredd, cadw pellter, glanhau rhwng pob sesiwn. Felly ni am ofyn i chi gyrraedd yn brydlon ar gyfer eich amser penodedig. Bydd y arddangosiad yn para tua 10 munud.

 

Fe fydd y ffilm yn bennaf yn yr iaith Cymraeg.  Fe fydd cyfieithu ar y pryd ar gael i'r rhai sydd ddim yn deall Cymraeg.

 

 

Plethu Film - Calon Tysul Swimming Pool, 03/07/21

Have you ever been to the cinema in a swimming pool?!

 

Have you ever wondered how the community of Llandysul came together to build leisure facilities in the village back in the 70s?

 

Did you know about the challenges that the leadership crews have faced over the years?

 

Why are our leisure facilities such as swimming pools and leisure centres so important to the residents of Llandysul?

 

The 'Plethu' art film will answer some of these questions and many more in a 10 minute film presentation created by Calon Tysul supporters with the help of some Wales' leading artists, Ed Holden (Mr Phormula) and Nico Dafydd.

 

'Plethu' is a Welsh medium community arts project exploring how the people of Llandysul have reacted positively to social challenges in the area.

 

The film is shown in our swimming pool but you won't be going into the water! You will be standing on the poolside with the film projected onto a screen on the opposite side of the pool.

 

There will be space for 10 people to watch the film at a time so we have arranged multiple sessions for you to come and see.

 

We will ensure your protection against Covid-19 by following protocols such as hand sanitising, temperature checking, keeping distance, cleaning between sessions. Please arrive on time for your allotted time. The presentation will last approximately 10 minutes.

 

The film will be mainly in the Welsh language.  Simultaneous translation will be available for those that do not understand Welsh.

 

Beth yw'r prosiect 'Plethu'?

<<SCROLL FOR ENGLISH>>
Bydd prosiect 'Plethu' yn ddathliad creadigol o'r ffordd mae trigolion Llandysul yn ymateb mor bositif i heriau cymdeithasol yr ardal.
 
Mae'r gwneuthurwr ffilm a'r ffotograffydd Lleucu Meinir (Lluniau Lleucu), eglwys Ffynnon a Calon Tysul wedi datblygu prosiect celf gymunedol Plethu er mwyn i bobl o bob oed yn Llandysul a'r ardal gael cyfle i ddod ynghyd i weithio gydag artistiaid proffesiynol iaith Gymraeg.

 

Bydd cyfleoedd i unigolion sy'n dysgu'r Gymraeg i gymryd rhan hefyd.

 

Bydd cyfle i archwilio beth mae'n golygu i fod yn rhan o gymuned wledig a chyfle i ddychmygu dyfodol Llandysul a'r ardal trwy ffilm, llun, sain, cerddoriaeth, celf a dawns.
 

Bydd chwech cyflwyniad llun a sain yn cael eu creu yn ystod prosiect 'Plethu' a byddan nhw'n cael eu taflunio ar wal allanol Calon Tysul dros chwech penwythnos cyntaf Gorffennaf - Rhagfyr 2021.

 

Bydd modd gwylio'r cyflwyniadau o'ch car yn y maes parcio gyda llyr Penant o Technegol yn sicrhau sain safonol trwy system radio y ceir. Bydd Llandysul Paddlers Canoe Centre and Club, Yr Ardd a meddwl.org yn cydlynu'r cyflwyniadau gyda Lleucu Meinir, eglwys Ffynnon, Calon Tysul a deg artist proffesiynol.

 

Os hoffe chi wybod mwy neu gymryd rhan cysylltwch ag unrhywun o'r cydlynwyr cymunedol:
Prif gyswllt - Lleucu Meinir - 07966 014348 / lleucum@gmail.com
 
 
3/7/2021 - Cyflwyniad Calon Tysul - Iestyn ap Dafydd - iestynap@gmail.com
 
7/8/2021 - Cyflwyniad Llandysul Paddlers - Sioned Bryant / Betsan O'Connor
 
4/9/2021 - Cyflwyniad Meddwl gyda merched yn eu harddegau - Manon Elin James
 
2/10/2021 - Cyflwyniad Plantos, Ffynnon - Megi (Megan Griffiths) - 07751 012806
 
6/11/2021 - Cyflwyniad Yr Ardd, Pont Tyweli - Llinos Hallgarth - 07812 049899
 
4/12/2021 - Cyflwyniad y Nadolig - Lleucu Meinir
 
Gwnaethpwyd 'Plethu' yn bosib trwy grant 'Cysylltu a Ffynnu' Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales a chefnogaeth gan CAVO Ceredigion

 

 

What is the 'Plethu' project?

Plethu' is a Welsh medium community arts project exploring how the people of Llandysul have reacted positively to social challenges in the area.
 

The filmmaker and photographer Lleucu Meinir (Lluniau Lleucu), Ffynnon church and Calon Tysul have developed a community arts project Plethu for people of all ages in Llandysul and the surrounding area to get together to work with professional Welsh-medium artists.

 

There will be opportunities to individuals who are learning Welsh to take park as well.
 
There will be an opportunity to explore what it means to be part of a rural community and to imagine the future of Llandysul and the area through film, picture, sound, music, art and dance.
 
Six visual and audio presentations will be created by the community during 2021 to be projected on the exterior wall of Calon Tysul in Llandysul on the first weekend of the month, July - December.
 
It will be possible to view the presentations from the safety of your car in the car park with Llyr Penant, Technegol Ltd. ensuring high quality sound through the car radio system. Llandysul Paddlers Canoe Centre and Club, Yr Ardd and meddwl.org will coordinate the other presentations with Lleucu Meinir, Ffynnon church, Calon Tysul and ten professional artists.
 
Please get in touch with community coordinator, Lleucu Meinir, if you would like to know more or participate on 07966 014348 / lleucum@gmail.com.
 

3/7/2021 - Calon Tysul Presentation - Iestyn ap Dafydd - iestynap@gmail.com

 

7/8/2021 - Llandysul Paddlers Presentation - Sioned Bryant / Betsan O'Connor

 

4/9/2021 - 'Meddwl' Presentation with Teenagers - Manon Elin James

 

2/10/2021 - Plantos, Ffynnon Presentation - Megi (Megan Griffiths) - 07751 012806

 

6/11/2021 - Presentation Yr Ardd Pont Tyweli - Llinos Hallgarth - 07812 049899

 

4/12/2021 - Christmas Presentation - Lleucu Meinir

 

'Plethu' has been made possible through the Arts Council of Wales' 'Connect and Flourish' grant and support from CAVO Ceredigion.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP