Plethu

<< SCROLL FOR ENGLISH >>

 

Ers dwy flynedd bu Calon Tysul yn rhan canolog o brosiect Plethu yn ardal Llandysul gan bod hybu lles yn y gymuned yn flaenoriaeth i ni. Pwrpas Plethu yw dod â phob oed ynghyd i ddysgu, cwestiynu a chreu. Y prif ffordd mae hyn yn cael ei weithredu yw trwy sgyrsiau, hyfforddiant iechyd meddwl, y celfyddydau, cerddoriaeth a chydfwyta.

 

Yn 2022 - 2023 bydd pwyslais Plethu ar atgyfodi gwaith theatr ardal Llandysul a pharhau gyda hyfforddiant a chyngor iechyd meddwl. Dyma fanylion pellach:

 

PLETHU THEATR

 

"Gall traddodiad drama cyfoethog Llandysul ryddhau'n hanes o ogofeydd y gorffennol a'i osod yn rhydd ar lwyfan y presennol?"

 

Bydd y sgwrs yn cychwyn yn y gymuned o dan arweiniad Euros Lewis. Mae Euros yn ysgogydd cymunedol, sy'n brofiadol iawn ym myd theatr. Bydd y sgwrs yn Ffynnon nos Iau 14.7.22 gyda buffet. Dechrau am 5.30pm (mae adeilad Ffynnon dros y rhewl i Calon Tysul).

 

PLETHU IECHYD MEDDWL

 

Mewn ymateb i'r cynydd mewn anhwylderau iechyd meddwl yn lleol mae 12 yn y gymuned wedi cwblhau cwrs 'Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela' Lefel 2 Coleg Sir Gâr. Mae Calon Tysul wrthi'n creu rhan o'n gwefan i gynnwys gwybodaeth am yr 'Helpwyr' yma yn ein cymuned fel y gellwch drefnu cael sgyrsiau anffurfiol gyda nhw i drafod unrhywbeth sy'n eich poeni yn gyfrinachol heb feirniadaeth. Os hoffe chi gwblhau cwrs tebyg cysylltwch gyda Lleucu (manylion ar y gwaelod)

 

Mae degau yn y gymuned, yn cynnwys holl staff Calon Tysul, wedi cwblhau hyfforddiant 'Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl' Coleg Sir Gar. Mae Plethu yn gobeithio creu hyfforddiant pwrpasol i'r byd chwaraeon dros y misoedd nesaf. Os oes diddordeb gen chi deilwra hyfforddiant ar eich cyfer yna plis cysylltwch gyda Lleucu, cydlynydd Plethu. Mae cyllideb gan Plethu i dalu am yr hyfforddiant yma gan arbenigwyr yn y maes.

 

Mae 6 yn y gymuned yn bwriadu dechrau hyfforddi fel Cwnselwyr proffesiynol pan mae cwrs cyfrwng Cymraeg yn cael ei drefnu. Yn y cyfamser mae cwnselydd plant a phobl ifanc lleol yn arolgu'r gwaith i gyd a gellid trefnu sesiwn frys gyda hi os chi mewn angen yn y gymuned.

 

Mae criw o bobl ifanc lleol wedi bod yn rhedeg sesiynau llês gyda plant a phobl ifanc 10-14 oed yn archwilio ffyrdd i ddelio gyda hunan-niweidio. Byddwn yn rhedeg sesiynau hyfforddiant pellach ar hyn. Cysylltwch os chi angen hyn fel rhiant, cyfoedion neu yn broffesiynol.

 

Fel rhan o'r gwaith gyda phobl ifanc ardal Llandysul mae cysyniad LLE/S yn dechrau datblygu fydd yn wefan o lefydd saff, llesol, heb feirniadaeth i bobl ifanc yn yr ardal. Os hoffe chi i'ch busnes fod yn rhan o rhwydwaith LLE/S wrth iddo ddatblygu plis cysylltwch. Bydd yn ffordd i bobl ifanc wybod y gallan nhw daro fewn i rhywle am sgwrs neu paned a theimlo yn saff wrth wneud hynny. 

 

DYFODOL NI

 

Mae Plethu yn rhan o brosiect a arweinir gan ieuenctid Ceredigion gyfan a gydlynir gan Area 43 i fynd i’r afael ag iechyd meddwl a lles. O fis Medi 2022 bydd cyfle i unrhyw un yng Ngheredigion sydd rhwng 14 - 29 oed gymryd rhan yn y drafodaeth ar yr hyn sydd ei angen yn lleol i fynd i'r afael â materion iechyd meddwl. Yna gallwn ddefnyddio’r cyllid i wneud iddo ddigwydd.

 

CYSYLLTWCH

 

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am weithgaredd PLETHU cysylltwch gyda Lleucu, cydlynydd y prosiect ar 07966014348 neu lleucumeinir@gmail.com. Mae'r mwyafrif o'r gwaith yn wirfoddol a ni'n croesawu cael gwirfoddolwyr i helpu gyda gwaith Plethu os ma gen chi galon am y celfyddydau a lles y gymuned.

 

Mae Calon Tysul hefyd pob amser yn chwilio am wirfoddolwyr o gwmpas y ganolfan gymunedol.

 

Mae Plethu yn brosiect anffurfiol rhwng Calon Tysul, Llandysul Paddlers, Yr Ardd, Ffynnon a Clinig Bach y Wlad. Mae gwaith Plethu yn cael ei ariannu gan Cyngor y Celfyddydau a CAVO

 

 

 

 

 

For two years Calon Tysul has been a central part of the Plethu project in the Llandysul area as promoting well-being in the community is a priority for us. The purpose of Plethu is to bring all ages together to learn, question and create. The main way this is implemented is through conversations, mental health training, the arts, music and eating together.

 

In 2022 - 2023 Plethu's emphasis will be on resurrecting theatre work in the Llandysul area and continuing with mental health training and advice. Here are further details:

 

PLETHU THEATRE

 

"How can we use Llandysul's rich heritage of drama and theatre to explore our powerful history and give it voice today?"

 

The conversation will start in the community under the guidance of Euros Lewis. Euros is a community activist, who is very experienced in the world of theatre. The conversation will be in Ffynnon on Thursday evening 14.7.22 with a buffet. Starting at 5.30pm (the Ffynnon building is over the road to Calon Tysul).

 

PLETHU MENTAL HEALTH

 

In response to the increase in mental health disorders locally, 12 in the community have completed the 'Introduction to Counseling Skills' Level 2 Coleg Sir Gâr course. Calon Tysul is currently creating a section of our website to include information about the 'Helpers' in our community so that you can arrange to have informal conversations with them to discuss anything that worries you confidentially, without judgement. If you would like to complete a similar course contact Lleucu (details at the bottom).

 

Tens in the community, including all Calon Tysul staff, have completed Coleg Sir Gar's 'Mental Health First Aid' training. Plethu hopes to create bespoke training for local sports clubs / coaches over the coming months. If you are interested in tailored training for your needs then please contact Lleucu, Plethu's coordinator. Plethu has funding to organise the work within our community.

 

6 in the community intend to start training as professional Counselors when a Welsh medium course is organised. In the meantime, a local children and young people's counselor oversees all the work and an emergency session can be arranged with her if you are in need in the community.

 

A group of local young people have been running wellbeing sessions with children and young people aged 10-14 exploring ways to deal with self-harm. We will run further training sessions on this. Get in touch if you need this as a parent, peer or professional.

 

As part of the work with young people in the Llandysul area, the LLE/S concept is being developed. It will be a website of safe, non-judgmental places promoting well-being for young people in the area. If you would like your business to be part of the LLE/S network as it develops please get in touch. It will be a way for young people to know that they can pop in somewhere for a chat or a cuppa and feel safe doing so.

 

MIND OUR FUTURES

 

Plethu are part of a Ceredigion wide youth led project coordinated by Area 43 to tackle mental health and well-being. From September 2022 there will be an opportunity for anyone in Ceredigion who are 14 - 29 years old to take part in the discussion of what's needed locally to tackle mental health issues. We can then use the funding to make it happen.

 

CONTACT DETAILS

 

If you would like more information about any PLETHU activities please contact Lleucu, the project coordinator on 07966014348 or lleucumeinir@gmail.com. The majority of the work is voluntary and we welcome volunteers to help with Plethu's work if you have a heart for the arts and the welfare of the community.

 

Calon Tysul are always looking for volunteers around the community centre.

 

Plethu is an informal project between Calon Tysul, Llandysul Paddlers, Yr Ardd, Ffynnon and Clinig Bach y Wlad. Plethu's work is funded by the Arts Council and CAVO

 

 

 

Lluniau Plethu In Pictures

<<SCROLL FOR ENGLISH>>

Ffilm Plethu - Pwll Nofio Calon Tysul, 03/07/21

Ydych chi erioed wedi bod i sinema mewn pwll nofio?!

 

Ydych chi erioed wedi ystyried sut ddaeth cymuned Llandysul at ei gilydd i adeiladu adnoddau hamdden yn y pentre’ nôl yn y 70au?

 

Ydych chi'n gwybod am yr heriau sydd wedi wynebu'r criwiau arwain ar hyd y blynyddoedd?

 

Pam bod ein hadnoddau hamdden - pyllau nofio a chanolfannau hamdden mor bwysig i drigolion Llandysul?

 

Fe fydd ffilm celf 'Plethu' yn ateb rhai o'r cwestiynau yma a llawer mwy mewn cyflwyniad ffilm, 10 munud cafodd ei greu gan gefnogwyr Calon Tysul gyda help artistiaid blaenllaw Cymru, Ed Holden (Mr Phormula) a Nico Dafydd.

 

Bydd prosiect 'Plethu' yn ddathliad creadigol o'r ffordd mae trigolion Llandysul yn ymateb mor bositif i heriau cymdeithasol yr ardal.

 

Byddwn ni'n dangos y ffilm yn ein pwll nofio ond fyddwch chi ddim yn mynd mewn i'r dŵr! Byddwch yn sefyll ar ochr y pwll gyda'r ffilm yn cael ei daflu ar sgrin ar ochr arall y pwll.

 

Fe fydd lle i 10 person wylio'r ffilm ar y tro felly ni wedi penodi sawl sesiwn i chi allu ddod i'w weld.

 

Byddwn yn sicrhau eich diogelwch rhag Covid-19 trwy ddilyn protocolau megis diheintio dwylo, gwirio tymheredd, cadw pellter, glanhau rhwng pob sesiwn. Felly ni am ofyn i chi gyrraedd yn brydlon ar gyfer eich amser penodedig. Bydd y arddangosiad yn para tua 10 munud.

 

Fe fydd y ffilm yn bennaf yn yr iaith Cymraeg.  Fe fydd cyfieithu ar y pryd ar gael i'r rhai sydd ddim yn deall Cymraeg.

 

 

Plethu Film - Calon Tysul Swimming Pool, 03/07/21

Have you ever been to the cinema in a swimming pool?!

 

Have you ever wondered how the community of Llandysul came together to build leisure facilities in the village back in the 70s?

 

Did you know about the challenges that the leadership crews have faced over the years?

 

Why are our leisure facilities such as swimming pools and leisure centres so important to the residents of Llandysul?

 

The 'Plethu' art film will answer some of these questions and many more in a 10 minute film presentation created by Calon Tysul supporters with the help of some Wales' leading artists, Ed Holden (Mr Phormula) and Nico Dafydd.

 

'Plethu' is a Welsh medium community arts project exploring how the people of Llandysul have reacted positively to social challenges in the area.

 

The film is shown in our swimming pool but you won't be going into the water! You will be standing on the poolside with the film projected onto a screen on the opposite side of the pool.

 

There will be space for 10 people to watch the film at a time so we have arranged multiple sessions for you to come and see.

 

We will ensure your protection against Covid-19 by following protocols such as hand sanitising, temperature checking, keeping distance, cleaning between sessions. Please arrive on time for your allotted time. The presentation will last approximately 10 minutes.

 

The film will be mainly in the Welsh language.  Simultaneous translation will be available for those that do not understand Welsh.

 

Beth yw'r prosiect 'Plethu'?

<<SCROLL FOR ENGLISH>>
Bydd prosiect 'Plethu' yn ddathliad creadigol o'r ffordd mae trigolion Llandysul yn ymateb mor bositif i heriau cymdeithasol yr ardal.
 
Mae'r gwneuthurwr ffilm a'r ffotograffydd Lleucu Meinir (Lluniau Lleucu), eglwys Ffynnon a Calon Tysul wedi datblygu prosiect celf gymunedol Plethu er mwyn i bobl o bob oed yn Llandysul a'r ardal gael cyfle i ddod ynghyd i weithio gydag artistiaid proffesiynol iaith Gymraeg.

 

Bydd cyfleoedd i unigolion sy'n dysgu'r Gymraeg i gymryd rhan hefyd.

 

Bydd cyfle i archwilio beth mae'n golygu i fod yn rhan o gymuned wledig a chyfle i ddychmygu dyfodol Llandysul a'r ardal trwy ffilm, llun, sain, cerddoriaeth, celf a dawns.
 

Os hoffe chi wybod mwy neu gymryd rhan cysylltwch ag unrhywun o'r cydlynwyr cymunedol:
Prif gyswllt - Lleucu Meinir - 07966 014348 / lleucum@gmail.com
 
 
 
Gwnaethpwyd 'Plethu' yn bosib trwy grant 'Cysylltu a Ffynnu' Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales a chefnogaeth gan CAVO Ceredigion

 

 

What is the 'Plethu' project?

Plethu' is a Welsh medium community arts project exploring how the people of Llandysul have reacted positively to social challenges in the area.
 

The filmmaker and photographer Lleucu Meinir (Lluniau Lleucu), Ffynnon church and Calon Tysul have developed a community arts project Plethu for people of all ages in Llandysul and the surrounding area to get together to work with professional Welsh-medium artists.

 

There will be opportunities to individuals who are learning Welsh to take park as well.
 
There will be an opportunity to explore what it means to be part of a rural community and to imagine the future of Llandysul and the area through film, picture, sound, music, art and dance.
 
 
Please get in touch with community coordinator, Lleucu Meinir, if you would like to know more or participate on 07966 014348 / lleucum@gmail.com.
 
 

 

'Plethu' has been made possible through the Arts Council of Wales' 'Connect and Flourish' grant and support from CAVO Ceredigion.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP