Plethu

Beth yw'r prosiect 'Plethu'?

<<SCROLL FOR ENGLISH>>
Bydd prosiect 'Plethu' yn ddathliad creadigol o'r ffordd mae trigolion Llandysul yn ymateb mor bositif i heriau cymdeithasol yr ardal.
 
Mae'r gwneuthurwr ffilm a'r ffotograffydd Lleucu Meinir (Lluniau Lleucu), eglwys Ffynnon a Calon Tysul wedi datblygu prosiect celf gymunedol Plethu er mwyn i bobl o bob oed yn Llandysul a'r ardal gael cyfle i ddod ynghyd i weithio gydag artistiaid proffesiynol iaith Gymraeg.

 

Bydd cyfleoedd i unigolion sy'n dysgu'r Gymraeg i gymryd rhan hefyd.

 

Bydd cyfle i archwilio beth mae'n golygu i fod yn rhan o gymuned wledig a chyfle i ddychmygu dyfodol Llandysul a'r ardal trwy ffilm, llun, sain, cerddoriaeth, celf a dawns.
 

Bydd chwech cyflwyniad llun a sain yn cael eu creu yn ystod prosiect 'Plethu' a byddan nhw'n cael eu taflunio ar wal allanol Calon Tysul dros chwech penwythnos cyntaf Gorffennaf - Rhagfyr 2021.

 

Bydd modd gwylio'r cyflwyniadau o'ch car yn y maes parcio gyda llyr Penant o Technegol yn sicrhau sain safonol trwy system radio y ceir. Bydd Llandysul Paddlers Canoe Centre and Club, Yr Ardd a meddwl.org yn cydlynu'r cyflwyniadau gyda Lleucu Meinir, eglwys Ffynnon, Calon Tysul a deg artist proffesiynol.

 

Os hoffe chi wybod mwy neu gymryd rhan cysylltwch ag unrhywun o'r cydlynwyr cymunedol:
Prif gyswllt - Lleucu Meinir - 07966 014348 / lleucum@gmail.com
 
 
3/7/2021 - Cyflwyniad Calon Tysul - Iestyn ap Dafydd - iestynap@gmail.com
 
7/8/2021 - Cyflwyniad Llandysul Paddlers - Sioned Bryant / Betsan O'Connor
 
4/9/2021 - Cyflwyniad Meddwl gyda merched yn eu harddegau - Manon Elin James
 
2/10/2021 - Cyflwyniad Plantos, Ffynnon - Megi (Megan Griffiths) - 07751 012806
 
6/11/2021 - Cyflwyniad Yr Ardd, Pont Tyweli - Llinos Hallgarth - 07812 049899
 
4/12/2021 - Cyflwyniad y Nadolig - Lleucu Meinir
 
Gwnaethpwyd 'Plethu' yn bosib trwy grant 'Cysylltu a Ffynnu' Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales a chefnogaeth gan CAVO Ceredigion

 

 

What is the 'Plethu' project?

Plethu' is a Welsh medium community arts project exploring how the people of Llandysul have reacted positively to social challenges in the area.
 

The filmmaker and photographer Lleucu Meinir (Lluniau Lleucu), Ffynnon church and Calon Tysul have developed a community arts project Plethu for people of all ages in Llandysul and the surrounding area to get together to work with professional Welsh-medium artists.

 

There will be opportunities to individuals who are learning Welsh to take park as well.
 
There will be an opportunity to explore what it means to be part of a rural community and to imagine the future of Llandysul and the area through film, picture, sound, music, art and dance.
 
Six visual and audio presentations will be created by the community during 2021 to be projected on the exterior wall of Calon Tysul in Llandysul on the first weekend of the month, July - December.
 
It will be possible to view the presentations from the safety of your car in the car park with Llyr Penant, Technegol Ltd. ensuring high quality sound through the car radio system. Llandysul Paddlers Canoe Centre and Club, Yr Ardd and meddwl.org will coordinate the other presentations with Lleucu Meinir, Ffynnon church, Calon Tysul and ten professional artists.
 
Please get in touch with community coordinator, Lleucu Meinir, if you would like to know more or participate on 07966 014348 / lleucum@gmail.com.
 

3/7/2021 - Calon Tysul Presentation - Iestyn ap Dafydd - iestynap@gmail.com

 

7/8/2021 - Llandysul Paddlers Presentation - Sioned Bryant / Betsan O'Connor

 

4/9/2021 - 'Meddwl' Presentation with Teenagers - Manon Elin James

 

2/10/2021 - Plantos, Ffynnon Presentation - Megi (Megan Griffiths) - 07751 012806

 

6/11/2021 - Presentation Yr Ardd Pont Tyweli - Llinos Hallgarth - 07812 049899

 

4/12/2021 - Christmas Presentation - Lleucu Meinir

 

'Plethu' has been made possible through the Arts Council of Wales' 'Connect and Flourish' grant and support from CAVO Ceredigion.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP