Gwirfoddoli - Volunteer

Disgrifiad Swydd Gwirfoddolwr - Volunteer Job Description
CT - Gwirfoddolwr Derbynfa - Reception V[...]
Adobe Acrobat document [239.9 KB]

<SCROLL FOR ENGLISH>

Rhoi amser at achos da

Mae Calon Tysul yn chwilio am unigolion sydd ag ychydig o amser sbar pob wythnos.  Oes gennych 3-4 awr sbar?  Ydych chi'n hoffi helpu pobl eraill?  Ydych chi am gyfrannu at ganolfan gymunedol sy'n wneud gwaith holl bwysig yn ardal Llandysul a'r cyffinau?

 

 

Stori Sandie

 

Mae Sandie wedi bod yn gwirfoddoli yn Calon Tysul ers dechrau 2018 ac mae wedi datblygu i fod yn aelod annatod o’r tîm croeso. Mae ei phrofiad sylweddol o weithio yn y diwydiant hamdden yn ystod ei gyrfa o gymorth mawr.

 

Mae Sandie yn gwirfoddoli wrth ddesg y dderbynfa am ychydig oriau bob wythnos ac mae'n defnyddio'r profiad fel ffordd wych i ymarfer ei sgiliau dysgu Cymraeg. Mae hefyd yn gyfle da i gwrdd a phobl o'r gymuned leol.

 

"Ges i 'y nharo ar unwaith gan yr awyrgylch hapus a chyfeillgar gan staff a'r cyhoedd a dyw e ddim wedi lleihau yn y 18 mis ers i mi ymuno â'r tîm."

 

Ar ôl symud dros Bont Hafren i'r ardal gyda'i gŵr oedd newydd ymddeol yn 2017, penderfynodd integreiddio ei hun i'r gymuned leol trwy ddysgu rhywfaint o Gymraeg a gwirfoddoli yn y Ganolfan.

 

“Rwy’n hoffi cyfarch cwsmeriaid ar y ffôn yn Gymraeg (er fy mod yn hapusach i ddychwelyd  i’r Saesneg yn ystod y sgwrs!)  a chael digon o hwyl wrth ymarfer fy Nghymraeg gyda'r plant ar ôl eu gwersi nofio!!!"

 

"Mae'r plant yn ei chael hi'n ddoniol mai nhw sy'n helpu oedolyn i ddysgu eu hiaith gyntaf - felly mae'n tipyn o sbort iddyn nhw ond gall fod o gymorth mawr i mi ...... mae'n hwyl rhoi cynnig arni!!!"

 

Ar ôl penderfynu gwirfoddoli yn Calon Tysul, cafodd Sandie yr holl gefnogaeth a hyfforddiant oedd ei angen i allu gweithio ar ddesg y dderbynfa.

 

"Cytunais i gwrdd am daith o amgylch y ganolfan a chael trosolwg o'r hyn y byddai gwirfoddoli wrth ddesg y dderbynfa yn ei olygu."

 

"Dangoswyd i mi yn glir sut i ddefnyddio'r systemau TGCh a ffeilio yn y dderbynfa i logio holl ddefnyddwyr y ganolfan, i sefydlu aelodaeth, i archebu gweithgareddau chwaraeon a phartïon plant ac i gymryd taliadau am ddefnydd ein holl gyfleusterau."

 

"Rwy' wedi cwrdd â chymaint o bobl arbennig wrth wirfoddoli yma yn Calon Tysul, ac edrychaf ymlaen at gwrdd â llawer mwy. "

 

Ychwanegodd y rheolwr, Matt Adams;

 

"Mae tîm gwych o wirfoddolwyr gyda ni yn y ganolfan a ni'n hynod ddiolchgar i bawb am roi o'u hamser. Gan ein bod yn elusen gofrestredig, mae'n gwneud gwahaniaeth enfawr ein bod ni'n gallu defnyddio sgiliau ein trigolion lleol yn wirfoddol."

 

"Mae gwirfoddolwyr fel Sandie yn gallu trosglwyddo eu sgiliau o swyddi a phrofiadau eraill mewn ffordd wirioneddol gadarnhaol ac mae'n gallu gwella ein darpariaeth a'n profiad cwsmer yn fawr."

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn y Ganolfan, cysylltwch â Matt Adams, trwy matt@calontysul.cymru neu 01559 362548.

 

Edrychwch ar y Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr i weld mwy o wybodaeth neu mae 'na groeso i chi gysylltu am sgwrs anffurfiol.

Giving time to a good cause

Calon Tysul is currently looking for individuals that have some spare time each week.  Do you have 3-4 hours spare?  Do you like helping other people?  Would you like to contribute to the continued success of a much valued Community Centre in Llandysul and the surrounding area?

 

 

Sandie's Story

 

Sandie has been volunteering at Calon Tysul since early 2018 and has proved to be an integral member of the welcome team, having brought with her significant experience of working in the leisure industry during her career.

 

She is to be found at the reception desk for a few hours one evening every week and has found it a great way to practice her newly-developed Welsh skills and to meet members of the local community.

 

"I was immediately struck by the happy and friendly atmosphere from staff and public alike, which has not diminished in the 18 months since I joined the team."

 

After moving to the area with her newly retired husband from across the Severn Bridge in 2017, she decided to integrate herself into the local community by learning some Welsh and volunteering at the Centre.

 

"I like to greet customers on the phone in Welsh (even though I am happier to revert back to English during the conversation!) and get plenty of practice after swimming lessons ‘siarad yn Gymraeg gyda’r plant’!!!  

 

The children find it amusing to be the ones helping to teach an adult to speak their first language - so it’s very light hearted but can be very helpful for me......it’s just fun trying!!!"

 

Upon deciding to volunteer at Calon Tysul, Sandie was given all the support and training needed to be able to work on the reception desk.

 

"I agreed to meet for a tour of the centre and an overview of what volunteering at the reception desk would involve."

 

"I was clearly shown how to use the ICT and filing systems at reception to log all centre users, to set up memberships, to book sporting activities and children’s parties, and not least - to happily take payments for use of all our facilities."

 

I have met so many wonderful people whilst volunteering here at Calon Tysul, and look forward to meeting many more."

 

Manager, Matt Adams added;

 

"We have a great team of volunteers at the Centre and we're tremendously grateful to everyone for giving up their time.  As we're a registered charity, it makes a huge difference that we're able utilise the skills of our local residents as volunteers."

 

"Volunteers such as Sandie are able to transfer their skills from other jobs and experiences in a truly positive way and it can greatly enhance our provision and customer experience."

 

 

If you're interested in volunteering at the Centre, please contact Matt Adams, via matt@calontysul.cymru or 01559 362548.

 

 

Take a look at the Volunteer Role Description document to see what's involved or you can contact for an informal discussion.

Disgrifiad Rol Gwirfoddolwr - Volunteer Role Description
CT - Gwirfoddolwr Derbynfa - Reception V[...]
Adobe Acrobat document [239.9 KB]
Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2020 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP