Ysgol Nofio - Swim School

TONNAU TYSUL

 

£22 y mis

(Debyd Uniongyrchol)

 • Cynhelir gwersi nofio am 48 wythnos y flwyddyn
 • Mae’r gwersi yn dilyn Fframwaith Nofio Cymru Dysgu Nofio, Ton 1 - 8
 • Rhaglen Sblash newydd sbon ar gyfer plant 2 oed neu hyn
 • Dilyn cynnydd ar-lein
 • Tystysgrifau a bathodynnau am ddim
 • Aelodaeth am ddim
 • Gwersi ar gael rhwng 4 a 6 Dydd Llun i Ddydd Gwener a 10yb tan 12yp ar ddydd Sadwrn

 

Cofrestrwch dros y ffôn 01559 362548

e-bostiwch nofio@calontysul.cymru

neu galwch mewn i’n gweld!

 

£22 per month

(Direct Debit)

 • Lessons take place for 48 weeks of the year
 • The lessons follow Swim Wales’ Learn to Swim Framework, Waves 1 - 8
 • Brand new Splash programme for children aged 2 and above
 • Follow progress online
 • Certificates and badges are free
 • Free membership
 • Lessons available between 4 - 6pm, Monday to Friday and 10am - 12pm on Saturdays

 

Register over the phone 01559 362548

email nofio@calontysul.cymru

or pop in to see us!

Gosod Taliadau Misol - Set up Monthly Payments

Debyd Uniongyrchol

Cliciwch ar y botwm cywir er mwyn gosod taliad misol trwy system 'Go Cardless'.  Fe fydd taliadau ar gyfer gwersi nofio yn dod oddi wrth eich cyfrif penodedig pob mis ar yr un dyddiad nes eich bod chi'n gohirio gwersi.

 

 • Gwersi ar gyfer un plentyn: £22.00 y mis
 • Gwersi ar gyfer yr ail blentyn yn y teulu: £19.00 y mis
 • Gwersi ar gyfer y 3ydd plentyn yn y teulu: £17.00 y mis

 

Sylwch, mae'n rhaid gosod taliad ar gyfer pob plentyn yn unigol.  Felly, bydd teulu sydd a thri o blant mewn gwersi â 3 thaliad Debyd Uniongyrchol: £22, £19, £17 = £58 y mis.

 

Direct Debit

Click on the correct button to set-up a monthly payment through the 'Go Cardless' system. Payments for swimming lessons will come from your appointed account every month on the same date until you cancel lessons.

 

 • Lessons for one child: £22.00 per month
 • Lessons for the second child in the family:  £19.00 per month
 • Lessons for the 3rd child in the family: £17.00 per month

 

Note, payment must be made for each child individually.  Therefore, a household with three children in lessons will have three seperate Direct Debits: £22, £19, £17 = £58 per month.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP