Ysgol Nofio - Swim School

TONNAU TYSUL

BILINGUAL PAGE - SCROLL FOR ENGLISH

 

£25 y mis, gostyngiadau ar gyfer brodyr a chwiorydd

(Debyd Uniongyrchol)

 • Prif iaith ein gwersi nofio ydy Cymraeg*
 • Cynhelir gwersi nofio am 48 wythnos y flwyddyn
 • Mae’r gwersi yn dilyn Fframwaith Nofio Cymru Dysgu Nofio, Ton 1 - 8
 • Rhaglen Sblash newydd sbon ar gyfer plant 2 oed neu hyn
 • Dilyn cynnydd ar-lein trwy Aqua Passport
 • Mae tystysgrifau a bathodynnau cynnydd am ddim
 • Aelodaeth am ddim
 • Gwersi ar gael rhwng 4 a 6 Dydd Llun i Ddydd Gwener a 10yb tan 12yp ar ddydd Sadwrn

 

Sut i fynd ati i ddechrau fy mhlentyn mewn gwersi nofio?

 

 1. Trefnwch apwyntiad Cyfarfod Croeso Tonnau Tysul ar amser cyfleus - mae modd cwrdd yn y ganofan, ar Zoom neu dros y ffon
 2. Dod i’r cyfarfod - byddwch chi’n:
  • derbyn pecyn croeso
  • cwrdd ag aelod o’r tim bydd yn dangos chi a’ch plentyn ein cyfleusterau
  • gwirio lefel nofio eich plentyn yn y pwll (os oes angen)
  • trafod trefniadau’r gwersi a phenderfynu ar amser gwersi addas
  • cwblhau gwaith papur caniatad
 3. Dod i’r wers cyntaf!

 

*Mae gyda ni gwersi nofio ar gyfer plant sy'n cael eu haddysgu gartref yn bennaf trwy'r Saesneg ar fore Gwener.

 

£25 per month, reductions available for siblings

(Direct Debit)

 • The main language of our swimming lessons is Welsh*
 • Lessons take place for 48 weeks of the year
 • The lessons follow Swim Wales’ Learn to Swim Framework, Waves 1 - 8
 • Brand new Splash programme for children aged 2 and above
 • Follow progress online via Aqua Passport
 • Progress certificates and badges are free
 • Free membership
 • Lessons available between 4 - 6pm, Monday to Friday and 10am - 12pm on Saturdays

 

How to get my child started in swimming lessons?

 

 1. Book a Tonnul Tysul Welcome Meeting at a convenient time - it is possible to meet in the centre, on Zoom or over the phone
 2. Attend the meeting - you will:
  • receive a welcome pack
  • meet a member of the team who will show you and your child our facilities
  • check your child's swimming level in the pool (if necessary)
  • discuss lesson arrangements and decide on suitable lesson time
  • complete consent paperwork
 3.      Come to the first lesson!

 

*We do have lessons for children that are home-schooled that take place mainly in English on Friday mornings

Gosod Taliadau Misol - Set up Monthly Payments

Debyd Uniongyrchol

Cliciwch ar y botwm cywir er mwyn gosod taliad misol trwy system 'Go Cardless'.  Fe fydd taliadau ar gyfer gwersi nofio yn dod oddi wrth eich cyfrif penodedig pob mis ar yr un dyddiad nes eich bod chi'n gohirio gwersi.

 

 • Gwersi ar gyfer un plentyn: £25.00 y mis
 • Gwersi ar gyfer yr ail blentyn yn y teulu: £20.00 y mis
 • Gwersi ar gyfer y 3ydd plentyn yn y teulu: £17.00 y mis

 

Sylwch, mae'n rhaid gosod taliad ar gyfer pob plentyn yn unigol.  Felly, bydd teulu sydd a thri o blant mewn gwersi â 3 thaliad Debyd Uniongyrchol: £25, £20, £17 = £62 y mis.

 

Direct Debit

Click on the correct button to set-up a monthly payment through the 'Go Cardless' system. Payments for swimming lessons will come from your appointed account every month on the same date until you cancel lessons.

 

 • Lessons for one child: £25.00 per month
 • Lessons for the second child in the family:  £20.00 per month
 • Lessons for the 3rd child in the family: £17.00 per month

 

Note, payment must be made for each child individually.  Therefore, a household with three children in lessons will have three seperate Direct Debits: £25, £20, £17 = £62 per month.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP