Digwyddiadau - Events

Ras Sion Corn 2019!

Dewch i gael tipyn o hwyl a sbri ar ein Ras Sion Corn blynyddol. Mae'r elw i gyd yn mynd tuag at Calon Tysul


Defnyddiwch y ffurflen noddi i gasglu noddwyr cyn y digwyddiad. Yr isafswm a awgrymir yw £10.


Mae croeso i oedolion, plant a chŵn gwblhau'r cwrs 5k o amgylch Llandysul. Dylai plant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol gan fod rhan o'r cwrs ar ffyrdd agored.  Dylai cŵn cael eu cadw ar dennyn trwy'r amser.


Mae'r digwyddiad yn dechrau yn Llandysul Paddlers ac yn dod i ben yn Nhafarn yr Half Moon. Cyrhaeddwch rhwng 11.15 - 11.45 i gofrestru. Bydd y ras yn cychwyn am hanner dydd.


Cysylltwch â John Mills i gael mwy o wybodaeth neu os ydych chi'n gallu helpu i drefnu'r digwyddiad.

 

07967 612978

info@jmcompletefitness.co.uk

 

Gweler gwybodaeth fwya' ddiweddar ar y tudalen digwyddiad ar Facebook.

 

 

 

2019 Santa Run!

Come and have some fun in our annual Santa Run. All proceeds go towards Calon Tysul.

 

Please use the sponsor form to collect sponsors prior to the event.  The minimum suggested amount is £10.

 

Adults, children and dogs are all welcome to complete the 5k course around Llandysul.  Children should be accompanied by a responsible adult as part of the course is on open roads.  Dogs should be kept on a lead at all times.

 

The event starts at Llandysul Paddlers and finishes at the Half Moon Inn.  Please arrive between 11.15 - 11.45 to register.  The race will start at 12 noon.

 

Please contact John Mills for more information or if you are able to help marshal the event.

 

07967 612978

info@jmcompletefitness.co.uk

 

Get the latest info on the event via the Facebook event page.

 

 

Ffurflen Noddi - Ffurflen Noddi
Ras Sion Corn - Santa Run 2019 Llandysul
5k CHARITY SANTA RUN FOR CALON TYSUL.pdf
Adobe Acrobat document [176.0 KB]

Digwyddiadau 2019 Events

Gweler ein rhestr o ddigwyddiadau am 2019 - See our 2019 events list

Cynhelir nifer o weithgareddau a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn gan Bwyllgor Codi Arian Calon Tysul megis Aquathlon, Triathlon, Raffl Nadolig a mwy.  Gweler isod ar gyfer y digwyddiadau sy'n dod yn fuan.

 

A number of activities and events take place during the year by the Calon Tysul Fundraising Committee such as Aquathlon, Triathlon, Christmas Raffle and more.  Scroll down to see forthcoming events.

 

Sprint Triathlon Llandysul 2019

 

Sadwrn 6 Ebrill 2019 - Aquathlon Pobl Iau (nofio a rhedeg)

Saturday 6 April 2019 - Junior Aquathlon (swim and run)

 


Junior Aquathlon Llandysul Iau (8yrs) Swim 50m, Run 400m
Junior Aquathlon Llandysul Iau (9-10 yrs) Swim 100m, Run 800m

Junior Aquathlon Llandysul Iau (11-12yrs) Swim 150m, Run 1.2km
Junior Aquathlon Llandysul Iau (13-14 yrs) Swim 200m, Run 2km

 

£10 y plentyn / per child*

 

Sul 7 Ebrill 2019 - Agored (15+)

Sunday 7 April 2019 - Open (15+)

 

Sprint Triathlon Llandysul Swim 400m, Bike 16km, Run 5km

 

£20 y person / per person*

 

*mae angen talu £3 (oedolyn) neu £1 (plentyn) ar gyfer aelodaeth un dydd 'British Triathlon' os nad dych chi'n aelod eisoes.

* you will need to pay £3 (adult) or £1 (child) for one day membership of British Triathlon if you're not already a member.

Go Tri Fun Duathlon Hwyl Llandysul 2019

Sadwrn 13 Gorffennaf - Saturday 13 July

 

Mae hwn yn gyfle gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan mewn digwyddiad ar drac caeëdig yng nghefn gwlad prydferth gorllewin Cymru. Mae hwn yn ddigwyddiad GO TRI, felly rydym yn disgwyl llawer o bobl o bob oed a gallu. Mae'r holl elw o'r digwyddiad yn mynd tuag at gynnal ein Canolfan Gymunedol sy'n cael ei rhedeg fel Elusen, Calon Tysul.  Mae'r ras yn digwydd yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul, SA44 4JL.

 

This is a great opportunity for the whole family to take part in a closed circuit event in the stunning west Wales countryside. This is a GO TRI event, so we're expecting lots of people of all ages and abilities. All proceeds from the event go towards the upkeep of our Charity-run Community Centre, Calon Tysul.  The race takes place at Ysgol Bro Teifi School, Llandysul, SA44 4JL.

 

AM (amseroedd i'w gadarnhau - times TBC)

 

TriStar Age 8 Oed Run: 400m, Bike 1.5km, Run 200m £10.00

 

TriStar 1 Age 9-10 Oed: Run 600m, Bike 2km, Run 300m £10.00


TriStar 2 Age 11-12 Oed: Run 800m, Bike 3km, Run 400m £10.00


TriStar 3 Age 13-14 Oed: Run 1km, Bike 3km, Run 500m £10.00

 

PM (amseroedd i'w gadarnhau - times TBC)

 

Challenger - Heriwr: Run 3km, Bike 9km, Run 2km £15.00 


Women Only - Merched yn unig: Run 1.6km, Bike 5km, Run 0.8km £15.00 


Youth & Juniors - Ieuenctid ac Iau (15-19): Run 1.6km, Bike 6km, Run 0.8km £10.00

 

Gweler rhestr o bobl sydd eisoes wedi cofrestru - Rhestr Dechrau

See the list of people that have already registered - Start List

 

 

 

Go Tri Llandysul + Junior Aquathlon Iau

Nôl am yr ail flwyddyn yn dilyn llwyddiant ysgubol ein Go Tri cyntaf ym Medi 2018

Back for the second year following the sweeping success of our first Go Tri event in September 2018

 

Digwyddiad dau ddydd GO TRI arbennig mewn lleoliad prydferth yng nghefn gwlad gorllewin Cymru.

Aquathlon Iau ar dir ein canolfan hamdden gymunedol.

GO TRI Agored ar gyfer pobl 15 oed neu fwy - cwrs heriol ond hardd i ddechreuwyr.

 

A fantastic two-day GO TRI event in a stunning countryside setting in west Wales.

Junior Aquathlon held within the grounds of our community leisure centre. 

Open entry GO TRI for ages 15+ - a testing but beautiful course for novice triathletes.

 

Sadwrn 28 Medi - Go Tri Aquathlon Pobl Iau

Saturday 28 September - Go Tri Aquathlon Juniors

 

Pellteroedd pobl iau - Junior category distances - AQAUTHLON:

 

Age 8 Oed: Nofio-Swim 50m, Rhedeg-Run 400m

Age 9-10 Oed: Nofio-Swim 100m, Rhedeg 800m

Age 11-12 Oed: Nofio-Swim 150m, Rhedeg-Run 1200m

Age 13-14 Oed: Nofio-Swim 200m, Rhedeg-Run 2000m

 

-----------

 

Sul 29 Medi - Go Tri Agored (15+)

Sunday 29 September - Go Tri Open (15+)

 

Pellteroedd pobl hyn - Senior distances:

Nofio 200m Swim

Beicio 10km Cycle

Rhedeg 2.5km Run

 

Ras Sion Corn - Santa Run 2019

Ymunwch a'r hwyl a gwisgo fel Sion Corn er mwyn rhedeg cwrs arbennig o gwmpas Llandysul.  Gallwch redeg neu gerdded 5km.  Croeso i gŵn hefyd.  Dyddiad: Sul 15 Rhagfyr 2019.

 

Join in with the fun and dress up as Santa to run our fantastic course around Llandysul.  You can run or walk the 5km course.  Dogs are welcome too.   Date: Sunday 15 December 2019.

Kyathlon 2019

Fel rhan o'r Ŵyl Afon Paddlers Llandysul, rydym yn trefnu'r Kyathlon am y 3ydd tro yn 2019.  Mae hynny'n ras anffurfiol iawn sy'n ymuno caiacio, rhedeg a nofio gyda'n gilydd i'w greu 'Kyathlon'!  Dewch i ymuno a'r ras unigryw sy'n llawn sbort a sbri!  Dyddiad: Sadwrn 17 Awst 2019.

 

This event runs in conjunction with Llandysul Paddlers' River Festival and will be the third time that we organise the Kyathlon.  This is very informal event combining kayaking, running and swimming in order to create the 'Kyathlon'!  Come and join us for this hugely enjoyable and unique event.  Date: Saturday 17 August 2019.

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP