Cyrsiau - Courses

Cynhelir nifer o gyrsiau yng Nghalon Tysul megis, Achub Bywyd Pwll Nofio, Dysgu Nofio, Cymorth Cyntaf a mwy.

 

Gweler isod ar gyfer y cyrsiau diweddaraf.

A number of courses are held at Calon Tysul such as, Swimming Pool Lifeguard, Swimming Teacher, First Aid, and more.

 

See below for the latest courses.

Cwrs STA Gweithredwyr Peiriannau Pwll

STA Pool Plant Operators Course

Lefel 3 Gweithredoedd Peiriannau Pwll

Y cymhwyster Gweithrediadau Peiriannau Pwll yw'r lefel uchaf o hyfforddiant sydd ar gael i'r rheini sy'n gyfrifol am reoli a chynnal pyllau nofio.


Mae'n adlewyrchu'r gofynion a'r safonau mwyaf diweddar ar gyfer gweithrediadau peiriannau pwll, gyda maes llafur cadarn sy'n cwmpasu'r holl agweddau sy'n hanfodol i gynnal cyfleuster hamdden gwlyb, gan gynnwys: gwresogi, awyru ac effeithlonrwydd ynni pwll nofio, diheintio, cemegau dŵr pwll a mwy!

 

Dyddiau Cwrs Nesaf - dyddiau i'w gadarnhau

 

 

 

Ebostiwch: matt@calontysul.cymru i hawlio lle neu am fwy o wybodaeth

Pool Plant Operations Level 3

The Pool Plant Operations qualification is the highest level of training available for those who are responsible for the management and maintenance of swimming pools.

 

It reflects the most up-to-date requirements and standards for pool plant operations, with a robust syllabus which covers all aspects that are vital to running a wet leisure facility, including: heating, ventilation and energy efficiency of a swimming pool, disinfection, pool water chemistry and more!

 

 

Dates of our Next Course are to be confirmed

 

 

 

Email matt@calontysul.cymru to reserve a place or for more information.

 

 

 

 

Cwrs Dysgu Nofio Lefel 1 - Level 1 Swim Teaching Course

SEQ Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu) Level 1 Swimming Assistant (Teaching)

Calon Tysul, Llandysul, SA44 4HP

Dyddiau Cwrs Nesaf - dyddiau i'w gadarnhau

Dates of our Next Course are to be confirmed

 

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Gynorthwyydd Nofio (Addysgu). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

 

The ASA Level 1 SEQ Swimming assistant (Teaching) qualification is a practical qualification that develops the knowledge and essential skills needed to become a Swimming Assistant (Teaching).  All learners must be a minimum of 16 years old.

 

matt@calontysul.cymru am wybodaeth - further information

Cwrs Achub Bywyd - Lifeguard Course

Ymuno a'r Tîm!  Join the Team!

 

Dyfarniad Lefel 2 Achub Bywyd Pwll Nofio

STA Level 2 Award in Pool Lifeguarding

 

 

Minimum candidate age: 16. The STA Pool Lifeguard qualification is the most comprehensive lifesaving qualification. On the course, you will learn essential skills including the theory of pool lifeguarding, supervision, the roles and responsibilities of a lifeguard and the risks associated with a swimming pool or leisure centre.  Calon Tysul is looking for new casual members of part time staff.  This qualification is your first step.


Rhaid i ymgeiswyr bod o leiaf 16 oed.  Dyma'r cymhwyster achub bywyd pwll STA - y cymhwyster achub bywyd mwyaf cynhwysfawr. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol gan gynnwys theori bywydau pyllau, goruchwylio, rolau a chyfrifoldebau achubwr bywyd a'r risgiau sy'n gysylltiedig â phwll nofio neu ganolfan hamdden.  Mae Calon Tysul yn chwilio am staff achlysurol newydd rhan amser.  Dyma eich cam cyntaf.

 

 

Dyddiau Cwrs Nesaf - dyddiau i'w gadarnhau

Dates of our Next Course are to be confirmed

 

 

https://www.safetytrainingawards.co.uk/qualifications/lifesaving/pool-lifeguarding/

 


matt@calontysul.cymru am ragor o wybodaeth neu i gofrestru - for more infoor to register

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2019 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP