Clwb 200 Club

Rheolau Clwb 200

PWRPAS

 

Pwrpas y Clwb 200 yw i godi arian i Calon Tysul. Bydd yr arian yn cael ei dalu mewn i gyfrif codi arian ac yn cael ei ddefnyddio i helpu cynnal Calon Tysul, ac i brynu adnoddau newydd neu offer at bwrpas y Ganolfan.

 

RHEOLAU

 1. Am £2 y mis byddwch yn derbyn un rhif rhwng 1-200.
 2. Bydd y rhifau’n cael ei dynnu unwaith y mis a bydd gwobr 1af, 2il a 3ydd.
 3. Bydd y gwobrau yn 50% o’r incwm blynyddol.
 4. Bydd hwn wedi’i rhannu fel gwobr 1af o 50%, 2il a 3ydd gwobr o 25%
 5. Mae’r Clwb 200 yn loteri breifat ac yn agored i unrhyw un sy’n defnyddio neu’n ffrind i Galon Tysul. Rhaid bod dros 16 mlwydd oed i gymryd rhan.
 6. Dim ond dau rif ar gyfer bob tŷ.
 7. Rhaid i’r taliadau cael ei wneud trwy Archeb Sefydlog (yn ddelfrydol yn flynyddol) neu drwy siec blynyddol. Rhaid rhoi mis o rybudd i ganslo.
 8. Bydd rhifau’r aelodau ond yn cael eu cynnwys os fydd y tanysgrifiad wedi’i ddiweddaru.
 9. Os na fydd rheswm teilwng am golli taliad, bydd y rhif yn cael ei werthu i rywun arall.
 10. Bydd y rhifau yn cael eu tynnu ar y dydd Sul cyntaf o bob mis.
 11. Bydd yr enillydd yn derbyn y gwobr trwy siec, arian parod neu trosglwyddiad banc o fewn wythnos o ddiwrnod tynnu’r rhif.
 12. Bydd enwau’r enillwyr ar Facebook Calon Tysul bob mis.
 13. Aelodau Pwyllgor Codi Arian Calon Tysul sy’n rhedeg y Clwb 200. Os oes unrhyw amheuon, penderfyniad y pwyllgor fydd yr un terfynol.
 14. Byddwn yn tybio bod y person eisiau gadael y Clwb 200 os nag oes taliad wedi’i wneud o fewn un mis, heblaw bod rheswm wedi cael ei roi.
 15. Os na fyddwn ni’n medru cysylltu gydag enillydd o fewn 6 mis o ennill gwobr, bydd yr arian yn mynd yn ôl i goffrau Calon Tysul.

 

200 Club Rules

PURPOSE

 

The purpose of the 200 Club is to raise funds for Calon Tysul. The money will be paid into the Fundraising for Calon Tysul bank account and used to meet funding requests from Calon Tysul, to help sustain running costs, and providing equipment and resources. 

 

RULES

 1. For a cost of £2 per month (i.e. per draw) you will be allocated one number between 1 and 200.
 2. A draw will be made every month with a 1st, 2nd and 3rd prize.
 3. The prizes will total 50% of the annual income.
 4. This will be apportioned as: 1st prize of 50%, 2nd and 3rd prize of 25%.
 5. The 200 Club is a private lottery and is open to all users and friends of Calon Tysul. You need to be 16 or over can join.
 6. Numbers are limited to two per household.
 7. Payments must be made by standing order (preferably annually) or annual cheque. One month’s notice is required for cancellation.
 8. Member’s numbers will only be entered if their subscription is up to date.
 9. If a member has no valid reason for missing a payment, their number may be sold to someone on the reserve list.
 10. The draw shall be made on the first Sunday each month.
 11. The winner will receive the prize through cheque, cash or bank transfer within one week of the draw.
 12. The name and numbers for each month’s winners will be on Calon Tysul’s Facebook page. 
 13. The 200 Club will be run by Calon Tysul’s Fundraising Sub Committee. In case of any dispute the decision of the Committee is final.
 14. Unless otherwise advised, a member will be deemed to have left the 200 Club if his/her subscription renewal remains unpaid for a period of one month. 
 15. If a winner cannot be contacted, the winnings will be placed into Calon Tysul’s funds after six months.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2021 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP