<<This page is bilingual.  If viewing on a mobile device, please scroll down to read the English translation>>

Ail agor - Re-opening, Covid-19

Rydyn ni'n ail agor!

Dilyn canllawiau a nodwyd gan Llywodraeth Cymru ydy ein bwriad.  Dyma wybodaeth defnyddiol ynglyn a'r trefniadau newydd.

 

Cysylltwch â post@calontysul.cymru os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth.

 

gorchuddion wyneb

Darllenwch ein polisi ynglŷn â gorchuddion wyneb yn dilyn rheoliadau Llywodraeth Cymru

https://www.calontysul.cymru/newyddion-news/gorchudd-wyneb-face-covering/

 

 

OS YDYCH YN TEIMLO'N ANHWYLUS

 • ARHOSWCH YN DDIOGEL. Os ydych chi'n teimlo'n ANHWYLUS neu'n arddangos unrhyw symptomau COVID-19, peidiwch â mynd i mewn i'r ganolfan, arhoswch gartref a dilynwch ganllawiau'r GIG.

 

GLANWEITHDRA A HYLENDId

 • DIHEINTIWCH/GOLCHWCH EICH DWYLO'N AML. Pan fyddwch yn cyrraedd, diheintiwch eich dwylo. Rydym hefyd yn eich annog i ddiheintio/golchi eich dwylo yn aml yn ystod eich ymweliad.  Mae ystod o fannau diheintio dwylo ar gael ledled y ganolfan.

 • TREFN LANHAU FWY MANWL. Bydd trefn lanhau fwy manwl ar waith ledled y ganolfan. 

 • GORSAFOEDD HUNAN-LANHAU. Byddwn hefyd yn gofyn ichi wneud eich rhan. Yn yy ystafell ffitrwydd bydd gennym nifer o orsafoedd hunan-lanhau ac rydym yn gofyn yn garedig i chi sychu'r peiriannau/offer cyn ac ar ôl eu defnyddio er mwyn sicrhau tawelwch meddwl pellach.

CADW PELLTER CYMDEITHASOL

 

 • CADW PELLTER CYMDEITHASOL. Rydym wedi gosod sawl arwydd diogelwch o amgylch y ganolfan sy'n ei gwneud hi'n haws i chi gadw pellter cymdeithasol rhyngoch chi, staff ac eraill o'ch cwmpas.

 • LLEIHAU NIFER Y BOBL. Rydym wedi lleihau nifer y bobl sy'n gallu ymweld â'r ganolfan a phob gweithgaredd ar unrhyw adeg benodol.  Gwnaed hyn er mwyn sicrhau eich bod chi a'n staff yn gallu cadw pellter cymdeithasol yn y ganolfan.

 •  

MYEDIAD I'CH GWEITHGAREDD DEWISOL

 • ARCHEBU GWEITHGAREDD. Ni fyddwn yn gadael i unrhyw un sydd heb archebu ymlaen llaw gymryd rhan yn y gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu ar-lein cyn mynychu unrhyw weithgaredd (ystafell ffitrwydd, nofio a dosbarthiadau). Mae modd ichi archebu'r gweithgareddau hyn trwy fynd ar-lein / ffonio. Rydym hefyd wedi gosod cyfnod archebu ymlaen llaw o 7 diwrnod, er mwyn ei gwneud hi'n deg i bawb.

 •  

 

ARCHEBWCH EICH GWEITHGAREDD (Nofio, Ystafell Ffitrwydd, Dosbarthiadau) AR Y WEFAN YMA

neu ffoniwch 01559 362548 yn ystod ein horiau agor newydd.

 

 • AMSERAU PENODOL. I sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan yn eu gweithgaredd dewisol, rydym wedi cyfyngu pob sesiwn (ystafell ffitrwydd, dosbarthiadau nofio a dosbarthiadau) i 1 awr yr un ac ni chaniateir i chi symud o un gweithgaredd i weithgaredd arall.

 • YSTAFELL FFITRWYDD. Rydym wedi sicrhau bod bylchau rhwng yr offer ac rydym wedi rhoi systemau un ffordd ar waith i wneud yn siŵr eich bod chi'n ymarfer yn ddiogel. Rydym hefyd wedi lleihau'r niferoedd sy'n gallu mynd i'r gampfa ar unrhyw adeg benodol er mwyn ei gwneud hi'n ddiogel i bawb.

 • PWLL NOFIO. Dim ond mewn lonydd y bydd hawl gan bobl i nofio a bydd y lonydd bellach ‘dwbl’ y lled, er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol yn y dŵr. Rydym hefyd wedi lleihau'r niferoedd sy'n gallu mynd i'r pwll nofio ar unrhyw adeg benodol er mwyn ei gwneud hi'n ddiogel i bawb.

 • YSTAFELLOEDD NEWID. Rydym yn gofyn ichi ddod yn eich gwisg yn barod ar gyfer eich gweithgaredd a archebwyd ymlaen llaw. Yn achos y rheiny sy'n mynd i nofio, rydym yn gofyn ichi wisgo'ch gwisg nofio o dan eich dillad lle bo hynny'n bosibl.  Bydd hyn yn helpu i leihau'r amser a dreulir yn ardal yr ystafell newid.

 • FFYNHONNAU DŴR. Dewch â photeli dŵr wedi'u llenwi ymlaen llaw gyda chi gan na fydd y ffynhonnau dŵr ar gael ac ni fydd peiriannau gwerthu ychwaith.

We're re-opening!

Our aim is to follow Welsh Government stated guidelines.

Here's some useful information about new arrangements in place.

 

Please contact post@calontysul.cymru if you require further information or assistance. 

 

Face coverings

Please read our policy regarding face coverings following Welsh Government regulations

https://www.calontysul.cymru/newyddion-news/gorchudd-wyneb-face-covering/

 

 

IF YOU ARE FEELING UNWELL

 • STAY SAFE. If you are feeling unwell or displaying any COVID-19 symptoms, please do not enter the centre, stay at home and follow the NHS guidance.

 

 

CLEANLINESS AND HYGIENE

 • WASH YOUR HANDS / SANITISE FREQUENTLY. On arrival, please sanitise your hands. We also encourage you to regularly wash / sanitise your hands during your visit.  We also have several sanitising stations throughout the centre.
 • ENHANCED CLEANING REGIME. There will be enhanced cleaning regimes in place throughout the centre following Welsh Government guidelines.
 • SELF CLEANING STATIONS. We respectfully request that users support our efforts in helping us, by doing your bit too. In the fitness suite we’ll have a number of self-cleaning stations and we kindly ask that you wipe down the machines/equipment before and after use, for added peace of mind to all users.

 

SOCIAL DISTANCING

 • SOCIAL DISTANCING. We have installed several safety signs to remind users of the important need to  maintain a safe distance between yourself, staff and others around you.
 • REDUCED NUMBER. We have reduced the number of people who can access the centre and each activity at any given time.  This is to ensure that all users and our staff can maintain social distancing guidelines during your visit.

 

 

ACCESSING YOUR CHOSEN ACTIVITY

 • YOU MUST PRE-BOOK INTO YOUR ACTIVITY. We will not be accepting visits that haven’t pre-booked a slot, make sure that you book online prior to attending any activity (fitness suite, swim and classes). You can book these activities by going online / phoning.  We have set an advanced booking period of 7 days, in order to make it fair for all.

 

 

BOOK YOUR ACTIVITY (Swim, Fitness Suite, Clasess) ON THE WEBSITE HERE

or phone 01559 362548 during our new opening hours.

 

 

 • TIMED SLOTS. To make sure that everyone gets a chance to access their chosen activity we have limited all sessions (fitness suite, swim and classes) to 1 hour each and you will not be allowed to move from one activity to another activity.  We respectfully ask that you keep to the timings provided to aid a smooth transition to the next user.
 • FITNESS SUITE. We have spaced out the equipment and put one way systems in place to make sure that you can exercise safely. We have also reduced the numbers who can access the gym at any given time to make it safe for everyone. 
 • SWIMMING POOL. We will only be offering lane swimming and the lanes will now be ‘double’ the width, this is to ensure safe social distancing in the water. We have also reduced the numbers who can access the swimming pool at any given time to make it safe for everyone.
 • CHANGING ROOMS. In the interest of smooth changeovers, we ask that you come dressed for your pre-booked activity. For swimming customers, we ask that you wear your swimming attire underneath your clothes where possible.  This will help reduce the amount of time spent in the changing room area.
 • WATER FOUNTAINS. Please bring pre-filled water bottles with you as the water fountains will not be available and neither will the vending machines.
 

<<This page is bilingual.  If viewing on a mobile device, please scroll down to read the English translation>>

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau a ofynir yn aml

Y GANOLFAN

 

Beth ydy oriau agor Calon Tysul ?

Ewch i’r dudalen yma i weld yr amserau agor cyfredol.

 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu oriau cyfyngedig.

Beth ddylwn i wneud wrth gyrraedd y Ganolfan?

Rydym wedi gwneud gwelliannau i'n proses cofrestru i fewn i'w gwneud mor gyflym a hawdd i’r defnyddwyr. Ar ôl cofrestru i mewn, dilynwch gyfarwyddiadau’r staff a fydd yn eich cyfeirio at eich gweithgaredd.

A fydd yr holl wasanaethau o fewn y ganolfan hamdden ar gael?

Ni fydd rhai gwasanaethau ar gael, ar y cychwyn, Byddwn yn cynnig nofio, campfa a ymarferion grŵp yn unig. Yn nes ymlaen, byddwn yn agor gweithgareddau eraill fel  a ganiateir gan y llywodraeth ac yn dilyn asesiadau risg. Gweler y wefan am fanylion cyfredol.

A fydd amser penodol y gall aelodau / ymwelwyr ei wario yn y ganolfan?

Cyfyngir sesiynau gweithgaredd i un awr ar sail bwcio a thalu ymlaen llaw . Mae hyn yn cynnwys amser ar gyfer newid lle bo hynny'n berthnasol.

Pa newidiadau sydd wedi gwneud i sicrhau bod yr holl aelodau, ymwelwyr a staff yn ddiogel? (pellteroedd cymdeithasol / cyfundrefnau glanhau / cynnal asesiadau risg ac ati)

Bydd systemau un ffordd, gydag  arwyddion yn y Ganolfan  Bydd cyfundrefn glanhau estynedig, gorsafoedd glanweithdra a mynediad cyfyngedig wrth ymweld. Gwerthfawrogir os gallwch gynorthwyo drwy Gofynnir i chi sychu offer ar ôl ei ddefnyddio hefyd a fydd o gymorth ymarferol i’r defnyddiwr nesaf. Mae asesiad risg cynhwysfawr a systemau glanhau newydd wedi'u cyflwyno. Yn ystod y Pandemig  bydd y safle yn gweithredu ar sail carden arian yn unig gyda niferoedd cyfyngedig yn y ganolfan ar unrhyw adeg. Bydd yn rhaid i gwsmeriaid gytuno  i gadw at ein côd ymddygiad wrth archebu.

A fydd toiledau ar gael?

Bydd toiledau ar gael.

 

A fydd uchafswm ar y nifer o gwsmeriaid a fydd yn cael bod yn yr adeilad ar unrhyw adeg?

Bydd - bydd uchafswm fesul sesiwn.

A fydd system giwio / un ffordd i mewn ac allan?

Bydd - er mwyn osgoi tagfeydd a chadw pellter cymdeithasol, dilynwch y cyfarwyddiadau wrth ymweld.

Beth ddylen i ddo â fe, a beth ddylen i osgoi?

Bydd angen i chi ddod â'ch poteli dŵr eich hun. Os ydych chi'n nofio yna efallai y byddwch chi'n dod ag un cymorth nofio, e.e. Bandiau Braich. Ar gyfer ymarfer corff gallwch ddod â'ch mat ioga eich hun.

A fydd ffynhonnau dŵr yn cael eu defnyddio?

Na fydd.

A fyddaf yn dal i allu prynu dŵr a diodydd egni eraill o'r peiriannau?

Na fyddwch.

A fydd modd talu am fynediad wrth y dderbynfa? 

Ar hyn o bryd, bydd rhaid talu o flaen llaw wrth archebu ar-lein neu dros y ffôn

Beth allaf ei wneud i helpu i leihau haint pan fyddaf yn ymweld?

Golchwch eich dwylo, defnyddiwch ein gorsafoedd glanweithdra a lle bo hynny'n berthnasol, sychwch eich cit ar ôl ei ddefnyddio gyda'r glanweithyddion a ddarperir. Sicrhewch eich bod yn dilyn yr arwyddion / cyngor ac yn cynnal pellter cymdeithasol. Os ydych chi'n sâl, peidiwch ag ymweld â ni ac aros nes eich bod wedi gwella'n llwyr.

A oes angen i mi wisgo mwgwd neu PPE arall y tu mewn i'r ganolfan?

Nagoes, Mae croeso i chi wneud, ond ni fydd rhaid gwneud ar hyn o bryd.

A fydd staff y ganolfan yn derbyn hyfforddiant ychwanegol cyn ailagor?

Mae ein holl staff yn cael eu hail-hyfforddi cyn agor i sicrhau eu bod yn barod i groesawu a gofalu am gwsmeriaid.

 

AELODAETH

Beth ddigwyddodd i'm haelodaeth yn ystod y cyfnod cloi rhwng mis Mawrth a nawr?

Penderfynodd nifer o’n haelodau barhau i dalu eu ffi aelodaeth er mwyn cefnogi y gwaith da a gyflawnirgan Calon Tysul ac mae’r Ymddiriedolwyr yn hynod ddiolchgar am yr haelioniyma. Dewisoedd aelodau eraill i gyflwyno ffi a oedd yn llai, tra bo ychydig wedi eu ddiddymu yn llwyr. 

A fydd unrhyw newidiadau i brisiau aelodaeth pan fyddwch yn ailagor?

Ni fydd rhaid dalu ffi cofrestru ar gyfer Awst, Medi a Hydref. Gellir cwblhau ffurflen syml ar-lein er mwyn ail gychwyn eich debid uniongyrchol, cliciwch yma

Hoffwn ymuno a Calon Tysul fel aelod, a allaf wneud hyn yn unionsyth?

Gallwch, cilciwch yma i weld ein tudalen aelodaeth.

    

 

PWLL NOFIO

Beth yw amseroedd agor y pwll nofio?

Edrychwch ar y wefan am sesiynau sydd ar gael yn y pwll. Bydd rhaid archebu o flaen llaw er mwyn defnyddio;r pwll nofio.

A fydd Calon Tysul yn cynnal sesiynau arbennig ar gyfer rhai grwpiau oedran (60+, teuluoedd, cyflyrau iechyd)?

Byddwn, mae’n fwriad datblygu rhain dros amser ac fe fyddant ar gael ar-lein i'w prynu / archebu.

A fydd cyfyngiad ar faint o bobl a ganiateir yn y pwll ar yr un adeg yn ystod sesiynau nofio?

Bydd. Bydd rhaid archebu lle o flaen llaw a bydd nofio yn cymryd lle mewn lonydd.

Beth sydd angen i mi ddod gennyf â / beth na chaniateir?

Dewch â chyn lleied â phosib. Gallwch ddod â thywel ac un yr un o'r canlynol; potel ddŵr, bwrdd cicio, bwi tynnu.

A fydd sesiynau nofio i'r teulu?

Bydd

A fydd unrhyw newidiadau i'r amserlenni nofio tymor?

Bydd amserlenni'n adlewyrchu'r sesiynau sydd ar gael yn unig ac felly byddant yn edrych yn dra gwahanol i'r hyn a oedd yn bodoli cyn Cofid -19.

Sut bydd gwersi nofio i blant ac oedolion yn gweithio?

Trefnir amserlenni, gweithdrefniadau ac amseroedd agor mewn dau gam:

Cam 1: 24 Awst - 13 Medi

Cam 2: 14 Medi - 4 Hydref

Adolygir gweithdrefnau ar ddiwedd Cam 1 cyn symud ymlaen i Gam 2.  Efallai bydd newidiadau yn sgil yr adolygiad Cam 1.

Ni fydd rhaglen gwersi nofio yng ngham 1 yr ail-agor. 

Rydyn ni yn gweithio gyda Nofio Cymru i sicrhau y bydd yr ysgol nofio yn ail-agor cyn gynted â phosib, gyda'r bwriad ar hyn o bryd i ail-ddechrau gwersi yng Ngham 2.


 

Hoffai fy mhlentyn / plant ddechrau mynychu gwersi nofio. Oes gennych chi le ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd nid oes gwersi ar gael, cadwch lygad ar ein gwefan a'n rhwydweithiau cymdeithasol am ragor o fanylion wrth i raglenni cael eu diweddaru.

 

A fydd newidiadau i'r ffordd y bydd ystafelloedd newid yn cael eu dyrannu a'u defnyddio?

Bydd - cyfyngir y nifer fydd yn gallu defnyddio yr ystafelloedd ar yr un pryd.Ni fydd cawodydd ar gael heblaw cawod byrcyn ac yn dilyn sesiwn nofio, wrth ochr y pwll. Ni chaniateir defnydd o sebon neu jel, shampw, na golchi gwallt neu’r corff yn y gawod. Gofynnwn ichi gyrraedd yn barod i nofio gyda'ch gwisg wedi ei wisgo o dan eich dillad. Gofynnir ichi gymryd eich cawod cyn ac ar ol dychwelyd adref.

 

Pa ddyletswyddau glanhau fydd yn cael eu cyflawni yn y pyllau?

Bydd yr ystatfelloedd newid a’r ystafell bwll yn cael eu glanhau rhwng pob sesiwn ac ar derfyn y dydd.

A fydd staff wrth ochr y pwll?

Bydd achubwyr bywyd ar ddyletswydd, mae'n bwysig eich bod yn dilyn unrhyw gyfarwyddyd a roddir.

 

 

CYFLEUSTERAU FFITRWYDD

Beth yw amseroedd agor y gampfa ffitrwydd?

Gweler y wefan am amseroedd agor a sesiynau.

A fydd Calon Tysul yn cynnal sesiynau arbennig ar gyfer rhai grwpiau oedran (60+, teuluoedd, cyflyrau iechyd)?

Bydd hyn yn datblygu dros amser, Ewch i'n gwefan a'n rhwydweithau  cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

A fydd trefniadau newydd ar waith ar gyfer argaeledd campfa ffitrwydd?

Bydd angen i chi archebu a thalu am eich sesiwn ar-lein trwy'r wefan.

 

A fydd y gampfa ffitrwydd ar gael i aelodau yn unig neu a all cwsmeriaid ‘talu wrth fynd’ gael mynediad i'r gampfa hefyd?

Mae mynediad talu wrth fynd ac aelodau ar gael ond rhaid archebu o flaen llaw trwy ein gwefan neu dros y ffôn. 

 

Faint o bobl fydd yn gallu ymweld â'r gampfa ar unrhyw un adeg?

Mae'r niferoedd yn gyfyngedig i sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei gynnal. Bydd darparieth ar gyfer chwech person am bob slot amser. Mae’r cyfarpar wedi eu rhannu i ddwy ystafell, cyfarpar codi pwysau mewn un gofod, a cyfarpar Cardio mewn ystafell arall. Gall uchasfwm o dri person fynychu naill ystafell ar yr un pryd. Gofynir i ddefnyddwyr barchu y rheolau yma a peido mynd i ystafell os ydy’r uchafswm wedi ei gyrraedd.

A fydd yr holl offer ar gael i'w ddefnyddio?

Ein bwriad yw, sicrhau bod cymaint o offer ar gael ichi ag y gallwn ddarparu. Bydd yn llai fodd bynnag nag yn yr amseroedd arferol.

A yw'n ofynnol i aelodau sychu offer cyn ac ar ôl eu defnyddio?

Gofynnwn i gwsmeriaid wneud hyn wrth ddefnyddio'r gampfa ffitrwydd i amddiffyn eu hunain ac eraill, Bydd offer (chwistrell a rôl papur glas) ar gael.

A fydd dosbarthiadau ffitrwydd yn dychwelyd wrth i’r ganolfan ailagor?

Byddwn yn cynnig rhaglen gyfyngedig o ddosbarthiadau, bydd y rhain yn cael eu cynal y tu fewn a'r tu allan.

Faint fydd yn gallu mynychu dosbarth ffitrwydd ar unrhyw un adeg?

Mae gan bob dosbarth wahanol feintiau yn dibynnu ar y weithgaredd. Rwy’n methu cael mynediad / slot i’r dosbarth, beth allau wneud i unionu hyn? (gweler sylw islaw)

A fydd gennych restr aros rhag ofn y bydd lleoedd sbâr yn amlygu ei hun. 

Mae’r sustem archebu yn galluogu defnyddwyr i ychwannegu eu enwau i’r rhestr aros. Os cwyd gofod neu slot wag, fe gysylltir a chi drwy gyfrwng e-bost. Byddwn yn gorfodi rheol ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n cyrraedd dro ar ôl tro ar gyfer eu gweithgaredd.

A fydd ystafelloedd newid ar gael i ddefnyddwyr y gampfa?

Ni fydd ystafelloedd newid ar gael.

A fydd terfyn amser ar sesiynau yn y gampfa ffitrwydd?

1 awr o hyd fydd pob sesiwn gan gynnwys amser cyrraedd a gadael.

Beth sydd angen i mi ddod gyda mi â / beth na chaniateir yn y ganolfan?

Gallwch ddod â photel ddŵr ac os oes angen eich mat ioga personol.  Peidiwch â dod a’ch tywel eich hunan.

Pa ddyletswyddau glanhau fydd yn cael eu cyflawni yn y gampfa ffitrwydd?

Bydd y lle yn cael ei lanhau ar ôl pob sesiwn yn ogystal â glanhau arferol trwy'r dydd.

A fydd staff y ganolfan ar gael yn y gampfa?

Na fydd. Nid oes aelod o staff penodedig ar gael ar gyfer y gampfa ffitrwydd. Gallwch gysylltu â staff y ganolfan ar y dderbynfa os bydd angen cymorth.

 

 

GWEITHGAREDDAU PLANT

Pryd fydd y rhaglenni Iau ar yr ochr sych i blant Iau yn ailgychwyn?

Nid oes unrhyw gynlluniau i ailgychwyn rhaglenni plant mewn cyfleusterau yn y tymor byr.

A fydd Clybiau Gwyliau Plant yn cael eu trefnu dros wyliau’r haf a mis Hydref?

Ddim ar hyn o bryd.

Ydy hi'n bosib i archebu parti pen-blwydd yn eich canolfan nawr ar gyfer dyddiad yn y dyfodol?

Ddim ar hyn o bryd.

 

 

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

THE CENTRE

 

 

What are the centre opening hours?

Please visit this page to see the latest reduced opening hours

 

 

We are running reduced opening hours at this time.

 

 What should I do when I arrive at a centre?

 

 

We have made improvements to our check in process to make it as quick and easy for users.  Once checked in, please follow the instructions given by our staff who will direct you to your activity.

 

 

Will all services within the leisure centre be available? 

 

Some services will not be available, Initially, we will offer swimming, gym and group exercise only.  At later stages, we will open other activities as government advice permits and subject to risk assessment.  Please re-visit this page for the latest updates.

 

 

Will there be a time limit that members / visitors can spend in the centre?

 

Sessions of activity are limited to one hour on a pre-booked and prepaid basis.  This includes changing times where relevant.

 

 

What changes have been made to make sure all members, visitors and staff are safe? (social distancing / cleaning regimes / risk assessments carried out etc)

 

 

Customers will see one-way systems signage, please observe and follow the directions given, there is an enhanced cleaning regime, sanitisation stations have been set in place and there will be restricted access when visiting. Please wipe down equipment after use to aid in a swift handover to the next user.   During the pandemic the sites will operate on a cashless basis with limited numbers in the centre at any given time.  Customers will have to agree and abide by our code of conduct at time of booking.

 

 

Will toilets be available?

Yes toilets will be available.

 

 

Will there be a maximum number of customers that will be allowed to be inside the building at any one time?

 

Yes – we will have maximum numbers per session.

 

 

 Will there be a queuing / one way in & out system introduced?

 

Yes – please follow the instructions and directions when visiting.

 

What do I need to bring with me and what am I not allowed to bring with me?

 

You will need to bring your own water bottles and if you are swimming, you may bring one swimming aid, for example, arm bands.  For group exercise you may bring your own yoga mat.

 

 

Will water fountains be in use?

 

No.

 

Will I still be able to purchase water and other energy drinks from the machines?

 

No.

 

Will I be able to pay for entry at reception?

 

We request that payment must be made upon booking online or by telephone.

 

 

What can I do to help reduce infection when I visit?

 

Please wash your hands, use our sanitiser stations and where relevant wipe down your kit after use with the sanitisers provided. Ensure you follow the signs / advice and maintain social distancing.  If you are unwell, please do not visit us and wait until you are fully recovered.

 

 

Do I need to wear a mask or other PPE inside the centre?

 

No, however, if you choose to wear a face mask that's fine.

 

 

Will centre staff receive additional training prior to the re-opening?

 

Yes, all our staff are being re-trained ahead of re-opening to ensure that they are ready to welcome and look after customers.

 

MEMBERSHIPS

 

What happened to my membership during the closure between March and now?

 

Many of our members elected to continue to pay their membership fees in support of the work that we do at Calon Tysul and for which the Trustees are truly grateful.  Other members either reduced or stopped their payments.   

 

Are there any changes to membership prices when you re-open?

 

Yes, we are not requesting a £10 registration fee for August, September and October.  You can simply complete the online form to restart your direct debit payments via our website here.

 

 

I would like to join Calon Tysul as a member, can I do this straight away?

Yes, please visit our membership page here.

 

 

 

 

SWIMMING POOL

 

What are the swimming pool opening times?

 

Please check the booking section of the website for available sessions at the pool.  Access is only through booked sessions.  

 

 

Will Calon Tysul put on special hourly sessions for certain age groups (60+, families, health conditions)?

 

Yes, these will be developed over time and be available online to buy/book.

 

 

Will there be a limit on how many people will be allowed in the pool at any one-time during swim sessions?

 

Yes, we will have limited numbers and swimming will be in lanes.

 

 

 

 

What do I need to bring and what am I not allowed to bring with me?

 

Please bring as little as possible. You may bring your towel, one each of the following; water bottle, kick board, pull-buoy. 

 

Will there be family swimming sessions?

 

Yes

 

 

Will there be any changes to the term swimming timetables?

 

Timetables will reflect the available sessions only and so will look very different to pre Covid-19.

 

 

How will swimming lessons for children and adults work?

 

Timetable, procedures and opening times are being organised in two phases:

 

Phase 1: 24 August - 13 September

 

Phase 2: 14 September - 4 October

 

Procedures will be reviewed at the end of Stage 1 before moving on to Stage 2. There may be changes following the Stage 1 review.

 

There will be no swim lesson programme in Phase 1 of the re-opening.

 

We are working with Swim Wales to ensure that the swimming school re-opens as soon as possible, with the current intention to resume lessons in Phase 2.

 

 

My child/ren would like to start attending swimming lessons. Do you currently have space?

 

There are currently no lessons available, please keep an eye on our website and social media for more details as programmes change.

 

 

Will there be changes to the way changing rooms will be allocated and used?

 

Yes, the number of spaces in the changing rooms is restricted.  Showers will not be available other than a pre and post swim rinse - you will not be permitted to use shampoo, soap or body wash to wash your hair or body in the shower.  We ask you to arrive swim ready with your costume under your clothes and shower at home both prior and following your visit.

 

 

What cleaning duties will be carried out in the pools?

 

Cleaning will take place between each session and at the end of the day.

 

 

Will there be staff on poolside?

 

Yes there will be lifeguards on duty, it is important you follow any instruction given.

 

 

FITNESS FACILITIES

 

What are the fitness suite opening times?

 

Please check the website for opening and session times.

 

 

Will Calon Tysul put on special hourly sessions for certain age groups (60+, families, health conditions)?

 

This will develop over time please monitor our website and social media for updates.

 

 

Will there be new arrangements in place for fitness suite availability?

 

You will need to book and pay for your session online through the website.

 

Will the fitness suite be available for members only or can PAYG customers also access the fitness suite?

 

PAYG and member access is available, but you must pre-book through our website or over the phone. 

 

 

How many people will be able to visit the fitness suite  at any one time?

Numbers are limited to ensure social distancing and that space allocation is maintained.  A total of 6 people will be able to access each slot.  The fitness equipment is divided into two rooms - weight-lifting equipment in one and cardio equipment in the other.  A maximum of three people may use each room at a time.  We ask that customers please observe these rules and do not enter the other room if it is already at capacity.

 

 

Will all equipment be available to use?

 

We will make as much equipment available to you as we are able. There will naturally be less equipment available than at normal times.

 

Are members required to wipe down equipment before & after use?

 

We ask that customers do this when using the fitness suite to protect themselves and others, equipment will be provided (spray and blue paper roll).

 

 

Will fitness classes be returning as centres re-open?

 

Yes, we will be offering a limited programme of classes, these will be both indoors and outdoors.

 

 

How many will be able to attend a fitness class at any one time?

 

Each class has a different capacity dependent upon the activity.

 

I can’t get a space on a class, what can I do to remedy this? (see response below)

 

Will you have a waiting list in case spare spaces become available?

 

The booking system allows users to add their name to a  waiting list.  If a space becomes available, you will be informed via email.  We will enforce a no-show rule for people who repeatedly do not arrive for their booking.

 

 

Will changing rooms be available for fitness suite users?

 

Changing rooms will not be available.

 

Do you have a time limit that I can spend in the fitness suite ?

 

Sessions are 1 hour including arrival and departure time.

 

 

What do I need to bring and what am I not allowed to bring with me?

 

You may bring a water bottle and if needed your own yoga mat.  Please don’t bring your own towel.

 

What cleaning duties will be carried out in the fitness suite?

 

The space will be cleaned after each session as well as routine cleaning throughout the day.

 

Will there be centre staff available in the gym?

 

No, our fitness suite does not have a dedicated member of staff.  You can contact other centre staff if you need assistance by coming to reception.

 

 

 

CHILDREN'S ACTIVITIES

 

When will the Junior dry-side programmes for children be re-commencing?

 

There are no plans to restart children's programmes in facilities in the short term.

 

 

Will there be Holiday Clubs organised over the summer and October holidays?

Not at this time.

 

Is it possible to book a birthday party at the centre now for a future date?

 

Not at this time.

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP