Aelodaeth - Memberships

Arbed Arian Trwy Ymuno

Mae modd arbed arian trwy ddod yn aelod i Galon Tysul.

 

Mae angen talu £10 ffi cofrestru ar gyfer pob aelodaeth

 

**CYNNIG ARBENNIG - NID OES RHAID DALU'R FFI COFRESTRU OS YDYCH CHIN YMUNO CYN 31/07/21.**

 

Aelodaeth Teulu Ffitrwydd a Nofio: £44 y mis 

Aelodaeth Teulu Ffitrwydd NEU Nofio: £33 y mis

 

Aelodaeth Oedolyn Ffitrwydd a Nofio: £33

Aelodaeth Oedolyn Ffitrwydd NEU nofio: £22

 

Aelodaeth Consesiwn Ffitrwydd a Nofio: £22

Aelodaeth Consesiwn Ffitrwydd NEU nofio: £11

 

Mae modd gohirio eich aelodaeth ar unrhyw adeg.

Mae angen cwblhau taflen aelodaeth yn y Ganolfan.

 

Cysylltwch a post@calontysul.cymru os mae gennych cwestiwn.

 

 

Cymwys ar gyfer Aelodaeth Consesiwn


I fod yn gymwys ar gyfer aelodaeth consesiwn, mae angen i chi allu profi un neu fwy o'r canlynol trwy ddangos dogfennaeth berthnasol:

 

  • rydych chi dros 60 oed
  • eich bod yn derbyn un o'r canlynol; lwfans gofalwr, budd-dal tai, lwfans ceisio am waith, neu gredyd treth teulu sy'n gweithio
  • rydych wedi'ch cofrestru'n anabl
  • rydych chi'n fyfyriwr amser llawn sy'n byw neu'n astudio yn yr ardal

 

Save Money by Becoming a Member

You can save money by becoming a member of Calon Tysul.

 

A £10 registration fee is required for each membership

 

**SPECIAL OFFER - NO MEMBERSHIP FEE IF YOU SIGN-UP BEFORE 31/07.21** .

 

Family Fitness and Swimming Membership: £44 per month

Family Fitness OR Swimming Membership: £33 per month

 

Adult Fitness and Swimming Membership: £33

Adult Fitness Membership OR swim: £22

 

Membership of Fitness and Swimming Concession: £22

Membership Fitness Concession OR swimming: £11

 

Your membership can be cancelled at any time.

A membership form needs to be completed at the Centre.

 

Contact post@calontysul.cymru if you have any questions. 

 

Concession Eligibility

 

To qualify for concession membership, you need to be able to prove one or more of the following by showing relevant documentation:

 

  • you are aged over 60 years of age
  • you are in receipt of one of the following; carer's allowance, housing benefit, job seekers allowance, or working family tax credit
  • you are registered disabled
  • you are a full time student living or studying in the area

 

Gosod Taliad Misol

Cliciwch ar y math cywir o aelodaeth a byddech yn cael eich cyfeirio at system 'Go Cardless'.  A wnewch chi sicrhau eich bod chi wedi dewis yr aelodaeth gywir plîs.

 

Set-up Monthly Payment

Click on the relevant membership type in order to be directed to the Go Cardless system.  Please ensure that you have selected the correct membership. 

 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP