GWYBODAETH PWYSIG - Mae newidiadau i'n amserlen pwll nofio.  Darllen mwy fan hyn

IMPORTANT INFORMATION - There are changes to our pool timetable.  Read more here
 

 

"Croeso cynnes i Galon Tysul"

Canolfan Hamdden + Pwll Nofio 25m

Hwb llesiant i'r cymuned

 

Leisure Centre + Pool 25m

Well-being hub for the community

 

Llandysul, SA44 4HP 

01559 362548

 

Rhif elusen | Registered charity - 1154780

Mae croeso i chi gysylltu a ni yn y Gymraeg neu'r Saesneg

You are welcome to contact us in Welsh or English

01559 362548 - post@calontysul.cymru

Archebwch Eich Sesiwn - Book Your Session

Er mwyn dod i nofio neu i ddefnyddio'r stafell ffitrwydd, mae angen archebu o flaen llaw.  Does dim angen i fod yn aelod neu gael cyfrif i archebu.

In order to come swimming or to use the fitness suite, you need to book in advance.  You do not need to be a member or have an account to book.

Ysgol Nofio Tonnau Tysul Swim School

Gwersi nofio ar gyfer pob oedran / Swimming lessons for all ages

Dewch i ymuno a'r ysgol dysgu nofio mwyaf yng Ngheredigion

Come and join the largest swim school in Ceredigion

Beth sydd ar gael?  What's available?

Pwll Nofio - Swimming Pool

25m x 10m

 

5 lôn nofio 

Dyfnder: 1m yn yr ochr bas, 2m yn yr ochr dwfn

Tegan aer newydd sbon 'Eliminator'

Detholiad o gychod caiacio

 

5 swimming lanes

Depth: 1m in the shallow end, 2m in the deep end

Brand new 'Eliminator' pool inflatable 

Selection of kayaks

 

Neaudd Chwaraeon - Sports Hall

33m x 19m

 

Offer safon uchel gymnasteg

2 cwrt badminton

Wal dringo

 


 

Elite level gymnastics equipment

2 badminton courts

Climbing wall

Ein Stori - Our Story

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.  Enw newydd sbon ar gyfer Canolfan Hamdden Llandysul a Canolfan Dwr Llandysul.

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.  A brand new identity for Llandysul Leisure Centre and Llandysul Aqua Centre. 

Print Print | Sitemap
Hawlfraint © Calon Tysul 2022 Calon Tysul (Rhif Elusennol 1154750 Charity Number), Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP